map.png
Masz pytanie ? +48 458 294 23   lub    wyślij maila
Masz pytanie ? +48 458 294 23   lub    wyślij maila

Integracja systemów informatycznych

Dzięki współpracy z MERRID Controls Sp. z o.o, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pełną obsługę w zakresie systemów ewidencyjnych i przemysłowych które usprawnią i ułatwią rozliczenia podatku akcyzowego.

System SAMER® jest kompleksowym, specjalizowanym systemem nadzoru procesów przeładunku, magazynowania oraz dystrybucji mediów akcyzowych, a także różnorodnych produktów masowych. Najszersze zastosowanie system SAMER® znalazł do tej pory w bazach magazynowych i terminalach paliw płynnych – m.in. w PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS S.A., OLPP Sp. z o.o., Orlen PetroTank Sp. z o.o. Apexim-AB oraz Bioagra S.A. i Bioagra Oil S.A.

System SAMER® składa się z modułów rozumianych jako zbiór logicznie połączonych funkcji mogących autonomicznie obsługiwać wydzielone procesy. Poszczególne moduły mogą być bez przeszkód usunięte z systemu, jeśli nie ma potrzeby ich wykorzystywania ze względu na istniejącą infrastrukturę.

System zapewnia automatyzację, nadzór, usprawnienie i uszczelnienie procesu dystrybucji produktów.

Nasza Oferta
  • wystawianie dokumentów wjazdowych „Dyspozycja”,
  • wystawianie dokumentów wyjazdowych „Dowód wydania/ATEST/List przewozowy”, „Świadectwo jakości”,
  • przeglądanie i archiwizacja transportów samochodowych (wraz z towarzyszącymi dokumentami: „Dyspozycja”, „Dowód wydania”, „Świadectwo jakości”),
  • ręczne przygotowywanie danych rozliczeniowych (automatyczne przeliczenia wg ASTM1250, tablic alkoholometrycznych),
  • zarządzanie bankami danych: kierowców, autocystern, produktów, kontrahentów (tj. składujących, dostawców, zleceniodawców, odbiorców, przewoźników itp.),
  • raport „Zestawienie wydań”.
  • podgląd na ekranie i wydruk raportów udostępnianych przez inne moduły,
  • eksport raportów do plików w formacie PDF i XLS.
  • definiowanie profili użytkowników, pozwalających na ograniczanie uprawnień,
  • definiowanie odpowiednio sprofilowanych użytkowników,
  • zmiana wartości parametrów aplikacji,
  • definiowanie grup produktów,
  • zmiana wartości parametrów obiektów.
  • wystawianie świadectw jakości,
  • definiowanie odpowiednio sprofilowanych użytkowników,
  • automatyczny wydruk świadectw jakości wraz z dokumentami wyjazdowymi.
  • ciągła kontrola połączeń pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu
  • interfejs elektroniczny do systemu EMCS-PL (poczta lub WebService),
  • interfejs elektroniczny do systemu SENT,
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów wychodzących,
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów przychodzących,
  • przeglądanie, ewidencja i archiwizacja wszystkich dokumentów akcyzowych,
  • automatyczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów wychodzących (wymaga modułu spedycyjnego).
  • ręczne przygotowywanie i drukowanie dokumentów magazynowych: PZ, MM, Inwentaryzacja, itd.,
  • przeglądanie, ewidencja i archiwizacja wszystkich dokumentów magazynowych (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej oraz dowodów wydania),
  • ewidencjonowanie produktu w podziale na magazyn/lokalizację/partię,
  • raport „Stany magazynowe produktów”,
  • raport „Historia stanów magazynowych produktów”,
  • raport „Zestawienie obrotów produktów”.
  • obsługa sterownika nalewu,
  • wystawienie żądania uruchomienia pompy,
  • kontrola uziemienia autocysterny,
  • kontrola przepełnienia autocysterny,
  • rejestrowanie ilości nalanej i parametrów nalewu,
  • kontrola limitów komory autocysterny,
  • podgląd realizacji dyspozycji,
  • podgląd obszaru nalewni z widocznymi autocysternami,
  • wizualizacja stanu sterowników nalewu i innych urządzeń nalewni,
  • raport „Zestawienie nalewów”,
  • możliwość sterowania zdalnego i wizualizacji zaworów technologicznych nalewni.
  • wizualizacja stanu pracy urządzeń (np. praca / postój),
  • wizualizacja trybów pracy urządzeń (np. automatycznie / ręcznie itp.),
  • wizualizacja parametrów pracy urządzeń (np. temperatura itp.),
  • sterowanie pracą urządzeń (np. włącz / wyłącz),
  • sterowanie trybami pracy urządzeń (np. przełącz na sterowanie automatyczne /ręczne),
  • konfigurowanie parametrów pracy urządzeń (np. maksymalny dopuszczalny czas otwierania zaworu),
  • zliczanie czasu pracy i zużycia urządzeń obiektowych (np. licznik zadziałań zaworu),
  • rejestrowanie sygnałów dwustanowych i analogowych.
  • kontrola poprawności trasy tłoczenia i blokad technologicznych,
  • nadzór nad poprawnością pracy pomp,
  • kontrola pracy pomp w trybie miejscowym,
  • sterowanie pompami w trybie zdalnym,
  • wizualizacja stanu pomp,
  • możliwość zdalnego sterowania oraz wizualizacji stanu zaworów pompowni.
  • automatyczne rejestrowanie ciężaru pojazdów,
  • automatyczne generowanie raportów ważeń pojazdów.